Egzekucja / inkasso w Niemczech

Wyjawienie majątku dłużnika w Niemczech

- od 01.01.2013 wniosek o wyjawienie składników majątkowych jak i kont bankowych może być składany wraz z wnioskiem do komornika o zajęcie mienia ruchomego.
- Informacje uzyskane w ten sposób służą do prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych, np. zajęcia konta lub roszczeńn wobec osób trzecich.
- Dłużnik zobowiązany jest do wyjawienia mienia, jeżeli nie uiści kwoty podlegającej egzekucji w ciągu dwóch tygodni od wezwania komornika...

 Wyjawienie majątku dłużnika w Niemczech

- od 01.01.2013 wniosek o wyjawienie składników majątkowych jak i kont bankowych może być składany wraz z wnioskiem do komornika o zajęcie mienia ruchomego.
- Informacje uzyskane w ten sposób służą do prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych, np. zajęcia konta lub roszczeńn wobec osób trzecich.
- Dłużnik zobowiązany jest do wyjawienia mienia, jeżeli nie uiści kwoty podlegającej egzekucji w ciągu dwóch tygodni od wezwania komornika.
- Jeżeli dłużnik nie zjawia się na terminie do wyjawienia majątku, sad egzekucyjny wydaje postanowienie o aresztowaniu dłużnika w celu wydania oświadczenia o stanie i składnika jego majątku.

Egzekucja z ruchomości

- rozpoczyna się od złożenia wniosku do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę dłużnika,
- komornik uzależnia często wszczęcie czynności od wpłaty zaliczki na poczet opłat komorniczych
- przed rozpoczęciem zajęcia ruchomości w siedzibie dłużnika komornik wzywa go do zapłaty należności,
- zajęcie rzeczy ruchomych znajdujących się w posiadaniu (niekoniecznie będących własnością dłużnika) następuje przez ich oznaczenie, rzeczy te znajdują się najczęściej w dalszym ciągu w posiadaniu dłużnika,
- sprzedaż rzeczy w publicznej licytacji i zaspokojenie wierzyciela.

Egzekucja z roszczeń wobec osób trzecich

Zajecie konta

- egzekucja z roszczeń polega na zajęciu (ściągnięciu) tych kwot pieniędzy, które winni zapłacić dłużnikowi jego dłużnicy,
- można dokonać zajęcia należności za czynsz, rentę, roszczenia z tytułu pożyczki, wynagrodzenia z pracę, wykonanie zlecenia, dzieła, transportu itp.
- na wniosek kancelarii sąd wydaje postanowienie o zajęciu i przelewie wierzytelności, na mocy którego podmiot będący dłużnikiem Państwa dłużnika zostaje wezwany do niewypłacania należności dłużnikowi,
- na podstawie podobnego postanowienia o zajęciu i przelewie następuje zajęcia konta dłużnika.
- Bank ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni odpowiedzieć na pytania co do zajęcia konta przez innych wierzycieli

Egzekucja z nieruchomości – windykacja w Niemczech

Wpis hipoteki przymusowej

Poprzez wpis do księgi wieczystej obciążenia hipotecznego wierzyciel nie otrzymuje zaspokojenia wierzytelności a jedynie może zagwarantować sobie miejsce w kolejności zaspakajania po wyprzedaży nieruchomości przed innymi wierzycielami. Do wpisu hipotecznego potrzebny jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony klauzulą wykonalności doręczony dłużnikowi. Minimalna kwota długu wynosi 750,00 € nie wliczając w to odsetek. Wniosek składany jest w Sądzie właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Koszty kształtują się w zależności od wysokości zabezpieczanego długu, np. Od 5.000 € - 42,00 €.

Przymusowe zarządzanie nieruchomością

Ma na celu zaspokojenie się z dochodów płynących z nieruchomości jak np. czynsz. Na mocy zarządzenia sądowego następuje zajęcie dochodów i kontrola administracji nieruchomości przez komornika sądowego jak i częściowy zakaz sprzedaży.

Licytacja nieruchomości

Służy spieniężeniu nieruchomości dłużnika w Niemczech i zaspokojeniu wierzyciela. Licytacja jest raczej kosztowną forma egzekucji należności. Np. przy egzekucji z nieruchomości o wartości 75.000 € należy uwzględnić:
koszt zarządzenia egzekucj i- 53,50 €, opłatę procesową , opłatę za termin sądowy, - ok. 328 €, koszty rzeczoznawcy dokonującego wyceny nieruchomości kształtują się w granicach 1300-1500 €, natomiast koszty publikacji terminu licytacji ok. 1000 €