Wypowiedzenie umowy transportowej

Rodzaj roszczeniaWg prawa polskiegoWg prawa niemieckiego

Sprzedaż

- roszczenie o zapłatę ceny

zasada 3 lata

liczone od powstania roszczenia

wyjątek: 2 lata:
roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,

4 lata
roszczenia z umów sprzedaży transgranicznej, na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 1974 konwencja ma zastosowanie, jeżeli dla danego kontraktu zastosowanie ma prawo polskie.

3 lata

liczone od końca roku, w którym powstało roszczenie i wierzyciel dowiedział się o roszczeniu i osobie dłużnika.

Sprzedaż

- roszczenie z tytułu odpowiedzialności za wydy towaru

1 rok
liczony od dnia kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady

2 lata
– sprzedaż konsumencka

3 lata
– sprzedaż nieruchomości

2 lata
-liczone od wydania rzeczy

5 lat
– sprzedaż nieruchomości lub rzeczy wbudowanych w nieruchomość

Umowa o dzieło

2 lata

-od dnia oddania dzieła, lub od dnia kiedy miało być oddane

2 lata

- od dnia odbioru dzieła

Transport
- roszczenia odszkodowawcze

 

 

- roszczenie o zapłatę frachtu

Obowiązuje CMR

1 rok
- od dnia dostarczenia przesyłki
- w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona w innych wypadkach

3 lata
- w przypadku złego zamiaru lub rażącego niedbalstwa po stronie przewoźnika

1 rok - od dnia zawarcia umowy

3 lata
Wg. najnowszego orzecznictwa w Niemczech i w Austrii – również w wypadkach celowego uchylania się od zapłaty wynagrodzenia za fracht!

- strony nie mogą wyłączyć umownie przepisów CMR o przedawnieniu

Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub prawomocną ugodą sądową

10 lat

Odsetki jako roszczenie okresowe - 3 lata

30 lat

Odsetki jako roszczenie okresowe - 3 lata